منيو و رقم المطعم اليمني

منيو و رقم المطعم اليمني


عنوان المطعم اليمني
8 شارع إيران – الدقي

رقم تليفون دليفري المطعم اليمني
01011447430

صور و منيو المطعم اليمني
وسم :

Leave a Reply

Your email address will not be published.